TULKKAUSPOLKU


Tietosuojaseloste

Tulkkauspolku

Rotikontie 14 C 18

33470 Ylöjärvi

Sähköposti: tulkkauspolku@gmail.com

Y-tunnus: 2308422-7

 1. Rekisterinpitäjänä toimii Kansaneläkelaitos, joka toimii puhevammaisten tulkkauspalvelun ostajana.
 2. Henkilötietojen käsittelijänä Tulkkauspolussa toimii Kirsi Önk. Sähköpostiosoite: tulkkauspolku@gmail.com
 3. Käyttötarkoitus
  Sopimuksen perusteella saatuja salaisia tietoja saa käyttää ainoastaan puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamiseen.
 4. Sopimuksen perusteella käsiteltävät henkilötiedot ovat
  asiakkaan nimi, syntymäaika ja sukupuoli, asiakasnumero, asiakkaan yhteystiedot ja yhteydenottotapa, asiakkaan yhteyshenkilön nimi sekä yhteystiedot, asiakkaan kommunikointikeinot, tulkkien yhteystiedot, asiakkaan tulkkaustarpeen perusteena oleva sairaus tai vamma sekä tulkkaustapahtumaan liittyvät tiedot: tulkkaustapahtuman luonne, ajankohta, paikka sekä asiakkaan esittämät tulkkaukseen liittyvät toivomukset.
 5. Salassa pidettävä tieto ja niiden suojaus
  Salassa pidettäviä tietoja ei käytetä muuhun kuin Kelan asiakkaiden tulkkauspalvelun tuottamiseen.
  Salassa pidettä tieto suojataan koko tiedon elinkaaren ajan.
  Henkilötietoja sisältävän materiaalin säilyttämisestä ja hävittämisestä huolehditaan lukitsemalla tietokone, tuhoamalla paperiaineisto silppurilla, tulosteet säilytetään lukitussa laatikossa tai jätetä valvomatta.
  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
  Kelan asioista ei puhuta ulkopuolisten kuullen.
  Sopimuksen päätyttyä kaikki luottamuksellinen materiaali luovutetaan Kelalle tai tuhotaan.
  Välitysjärjestelmää käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla eikä niitä luovuteta toisen henkilön käyttöön. Yrityksessäni ei työskentele muita henkilöitä

Tietoturvaloukkaukset

Henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan Kelalle kirjallisesti viipymättä.
Kelalle annetaan seuraavat tiedot tietoturvaloukkauksesta:

 • kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkaus ja ketä asiakasta tai keitä asiakkaita se koskee
 • ilmoitettava henkilö, jolta voi saada lisätietoja
 • kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset
 • kuvattava toimenpiteet, joita ehdotetaan tai on toteutettu henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi
 • kaikki tietoturvaloukkaukseen liittyvä tieto toimitetaan vatu.palveluntuottajat@kela.fi sähköpostilaatikkoon suojatulla sähköpostiyhteydellä.