TULKKAUSPOLKU

Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö tulee kuulluksi kaikissa tilanteissa.

Oikeus tulkkauspalveluun

 Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä
 • joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla
 • jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino
 • joka vammansa vuoksi ei pysty suoriutumaan päivittäisistä kommunikointitilanteista


Tulkkauspalvelu on käyttäjälle maksutonta

Kirsi Önk / 040-7460540
Kirsi Önk / 040-7460540

Olen Kirsi Önk, puhevammaisten tulkki Ylöjärveltä.

Olen suorittanut puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon ja olen valmistunut tulkiksi vuonna 2010. Minulla on pitkä työkokemus kehitysvamma-alalta, toimin aikaisemmin kehitysvammaisten hoitajana 20 v. Minulla on tietoa/taitoa kehitysvammaisista ja autismista.

Olen osallistunut erilaisiin kommunikointiin liittyviin koulutuksiin esimerkiksi :

 • Kommunikointikansion käytön ohjaus, Taike-taulusto, Talking Mats-keskustelumatto, Kosketus kommunikoinnin työvälineenä, Sillalla -På Bron seminaarit, Aistihäiriöiden vaikutus käyttäytymiseen, Mikroilmeet ja-eleet, Selkokirjoittamisen kurssi, Tuettu keskustelu ja asiakkaan kohtaaminen. Oiva-projektiin (vuorovaikutusmalli) osallistuminen v.2005-2007.

Olen perustanut yritykseni vuonna 2010 ja toimin Kelan vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajana läntisellä alueella Pirkanmaalla. Asiakkaina ovat myös mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset.

Tulkkina

 • olen perehtynyt puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin
 • olen perehtynyt erilaisiin sairauksiin ja vammoihin jotka vaikuttavat kommunikointiin.
 • välitän puhevammaisen henkilön ilmaisut puhekielellä keskustelukumpanille. Mukautan keskustelukumppanin ilmaisut puhevammaisen henkilön ymmärtämään muotoon, käyttämällä esimerkiksi kuvia, tukiviittomia, selkokieltä ja kirjoittamista.
 • tuen puhevammaista henkilöä kommunikoinnissa

Käytän puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja esimerkiksi:

 • kuvat
 • aakkostaulu
 • piirtäminen ja kirjoittaminen
 • viestin laajennus kehonkielestä, ilmeistä ja eleistä
 • epäselvän puheen selvennys/toisto
 • selkokielen käyttö
 • tukiviittomat
 • kommunikointikansiot
 • erilaiset kommunikointilaitteet
 • Grid ohjelmat, Taike taulusto, GoTalk Now

Toimin puhevammaisten tulkkina Pirkanmaan alueella

 Henkilöille joilla on

 • afasia
 • aivovamma
 • autismi
 • CP-vamma
 • dysartria
 • etenevä neurologinen sairaus(lihassairaudet)
 • kehitysvamma
 • kielellinen erityisvaikeus

Puhevammaisten tulkki noudattaa ammattisäännöstöä ja vaitiolovelvollisuutta. 

Mihin tulkkauspalvelua voi käyttää

 • harrastamiseen tai virkistykseen

 • asiointiin
 • työssä käymiseen,päivätoimintaan
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • epäselvän puheen selventäminen
 • kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi ja puheen tulkkaaminen kirjoitukseksi
 • erilaisten tekstien ja lomakkeiden sisällön selventäminen ja täyttäminen (puhevammainen henkilö tekee yhdessä tulkin kanssa)
 • viestin tulkkaaminen puhelimitse puhevammaisen henkilön keskustelukumppanille
 • ulkomaanmatkalle/työ ja vapaa-aika
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen

Miten haen tulkkauspalvelua

Vammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelasta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan kerran. Lisätunteja, opiskelutulkkausta, etätulkkausta ja tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle haetaan erikseen. 


Tulkin tilaaminen

Läntinen alue/Pirkanmaa

puhelin: 020 634 4811 (soitto sekä tekstiviestit)

sähköposti: vatu.lantinen@kela.fi

 • Ma-pe klo 7.30-20.00
 • La klo 8.00-15.00

Huom ! Hätätilanteessa voit ottaa yhteyttä suoraan tulkkauspalvelun tuottajaan tai tulkkiin. 040-7460540